Voorraad artikelen razendsnel geleverd
Gratis ophalen in de Safety Store in Hoogvliet
Iedere werkdag van 07:45 tot 17:00 bereikbaar

Onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben? Neem dan contact op met onze klantenservice.

1. Toepasselijkheid

1.1  Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trital Safety en alle met de koper gesloten overeenkomsten, tenzij en voor zover hiervan door Trital Safety schriftelijk wordt afgeweken. Wanneer deze voorwaarden eenmaal onderdeel zijn gaan vormen van een tussen de koper en Trital Safety gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op al hun latere rechtsverhoudingen.

1.2  Door een transactie met Trital Safety aan te gaan, wordt de koper geacht afstand te doen van enig beroep op eigen voorwaarden, dat in strijd komt met deze voorwaarden. Op aanvullende toepassing van eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden kan de koper een beroep doen, indien dit beroep niet in strijd komt met letter of geest van deze voorwaarden.

1.3  Indien enige bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen, in welke vorm jegens wie ook gedaan, geschieden steeds vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand, zodra Trital Safety een verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, c.q. bevestigd, dan wel een opdracht in uitvoering heeft genomen.


2.2  Eventuele latere aanvullingen of afwijkingen worden slechts van kracht door de schriftelijke bevestiging van Trital Safety.


2.3  Gegevens betreffende de handelsgoederen van Trital Safety, zoals afmetingen, gewichten, kleuren en verdere eigenschappen worden slechts bij benadering verstrekt, evenals aan foto's, tekeningen, schema's en ontwerpen geen rechten kunnen worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4  Een overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper op grond van door Trital Safety in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

2.5  Indien naderhand mocht blijken, dat de koper naar de mening van Trital Safety onvoldoende zekerheid kan verschaffen tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Trital Safety gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst terstond op te schorten of te beëindigen zonder enige verplichting tot  schadeloosstelling jegens de koper.

2.6  Trital Safety is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst indien dit nodig geacht wordt, de goederen onder rembours te verzenden.

2.7  Voor uitgevoerde leveringen, waartoe de koper geen schriftelijke opdracht heeft verstrekt, geldt de administratie van Trital Safety behoudens tegenbewijs terzake als dwingend bewijsmiddel voor het bestaan en uitvoering van de overeenkomst.

2.8  Toezeggingen door of overeenkomsten met personeel zijn eerst bindend, nadat de inhoud hiervan schriftelijk door Trital Safety is bevestigd.

2.9  Alle stukken, waarin aanbiedingen zijn neergelegd, vormen eigendom van Trital Safety. Deze gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van Trital Safety niet aan derden ter kennis worden gebracht.

2.10  Eventuele industriële of intellectuele eigendomsrechten op genoemde stukken en gegevens worden eveneens voorbehouden aan Trital Safety.

3. Prijzen

3.1  Alle prijzen zijn exclusief transport- en verzekeringskosten, omzetbelasting en verdere belastingen en heffingen welke op de koper rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2  De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Verkoper is gerechtigd middels prijsverhoging kostprijsstijgingen door te berekenen van grond- en hulpstoffen, vervoerskosten, assurantiepremies, valutakoersen of anderszins. Indien een prijsverhoging op deze gronden plaatsvindt binnen 3 maanden na de aanbieding door verkoper, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Prijsstijgingen tengevolge van fiscale heffingen en andere heffingen door de overheid mogen te allen tijde aan koper worden doorberekend.

4. Betaling

4.1  Betaling dient door de koper te geschieden zonder enige aftrek binnen 30 dagen na faktuurdatum op een door Trital Safety aan te wijzen bank- of girorekening

4.2  Vanaf de vervaldag wordt de koper over het niet betaalde deel van de fakturen 1½ % vertragingsrente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

4.3  Indien de koper na schriftelijke sommatie door of namens Trital Safety, met enige betaling in gebreke blijft, is Trital Safety gerechtigd tot vergoeding van alle op de inning van de vorderingen vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.4  Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen alle op de executie vallende kosten, alsmede het niet door veroordeling van de koper in de proceskosten gedekte deel van de fakturen van de gemachtigden of advocaten van Trital.

4.5  De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% (exclusief omzetbelasting) van het te vorderen bedrag te belopen, met een minimum van Euro 50,00 (exclusief omzetbelasting).

4.6  Indien de koper in gebreke blijft met betaling van enige opeisbare vordering, is Trital Safety eveneens gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst terstond op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te houden, onverminderd het recht schadevergoeding van de koper te vorderen.

4.7  Alle vorderingen van Trital Safety zijn terstond opeisbaar, indien de koper te eniger tijd geheel of gedeeltelijk de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of naar het oordeel van Trital Safety dreigt te verliezen of de koper surseance van betaling aanvraagt of in gebreke blijft met de stipte nakoming van zijn verplichtingen jegens Trital Safety. Onder deze omstandigheden is Trital Safety bovendien gerechtigd de overeenkomst met de koper onmiddellijk en zonder tussenkomst van enige rechterlijke instantie te ontbinden of te schorsen, onverminderd het recht van Trital Safety op vergoeding van de daarvoor geleden schade.

4.8  Een eventueel verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door Trital Safety weer worden ingetrokken.
geladen. In de overige gevallen, waaronder mede het geval dat de koper in gebreke blijft tijdig het vervoer te verzorgen of vervoerde goederen niet in ontvangst neemt, geldt als plaats van levering, de plaats waar de goederen zich op het tijdstip van de verkoop bevonden.

5. Levering en overgang van het risico

5.1  Ongeacht enig handelsrechtelijk beding of gebruik - franco, f.o.b., c.i.f. of anderszins - geldt als plaats van levering, de plaats waar de goederen door of namens Trital Safety of de koper in het eerste vervoermiddel zijn

5.2  Met de levering in de zin van lid 1 van dit artikel gaat het risico van de goederen op de koper over.

5.3  Hoewel steeds getracht zal worden opgegeven levertijden te handhaven, kan Trital Safety hiervoor niet instaan. Overschrijding van levertijden, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, boetevorderingen of om ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

5.4  De koper is verplicht het geleverde alsmede de verpakking terstond bij ontvangst op zichtbare beschadigingen te controleren c.q. deze controle uit te voeren na mededeling van Trital Safety, dat de goederen te beschikking van de koper staan.

5.5  Eventuele tekorten of beschadigingen bij levering van de goederen, met inbegrip van de verpakking, dient de koper op de afleveringsbon, de faktuur en de eventuele vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan reclames door Trital Safety niet in behandeling behoeven te worden genomen.

5.6  Trital Safety is gerechtigd om in gedeelten te leveren en te faktureren.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1  Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat eerst op de koper over, indien hij aan al zijn verplichtingen jegens Trital Safety heeft voldaan.

6.2  De koper is verplicht de geleverde goederen als eigendom van Trital Safety te waarmerken of gewaarmerkt te laten of de goederen zodanig van soortgelijke goederen van hemzelf of derden af te zonderen, dat de afgeleverde goederen te allen tijde identificeerbaar zijn als eigendom van Trital Safety.

6.3  Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd goederen van Trital Safety al dan niet tot zekerheid te vervreemden, te bezwaren, te verhuren, in bruikleen of verbruikleen te geven of enige andere wijze in de macht van derden te brengen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper.

6.4  Indien de koper ondanks het eigendomsvoorbehoud van Trital Safety goederen aan derden heeft doorgeleverd, is de koper verplicht om op eerste daartoe strekkende vordering van Trital Safety al zijn rechten uit dien hoofde jegens die derden aan Trital Safety over te dragen tot zekerheid voor alle vorderingen van Trital Safety op de koper.

7. Garantie en reclame

7.1  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert Trital Safety tegen de gebruikelijke handelskwaliteiten. Indien de koper Trital Safety aannemelijk maakt, dat het geleverde niet voldoet aan de in het handelsverkeer gebruikelijke normen, zal Trital Safety de betreffende goederen zoveel mogelijk vervangen of repareren. Garantie op door Trital Safety elders ingekochte goederen wordt slechts verstrekt indien en voor zover de betreffende fabrikant of leverancier garantie verstrekt.

7.2  In geval van gebreken aan de goederen dient de koper deze binnen een week na levering in de zin van artikel 5 van deze voorwaarden, schriftelijk aan Trital Safety te melden bij gebreke waarvan eventuele aanspraken op herlevering of garantie zijn vervallen.

7.3  De koper dient goederen waarover hij reclameert, franco bedrijfsadres aan Trital Safety terug te bezorgen.

8. Overmacht

8.1  In geval van overmacht is Trital Safety bevoegd zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de levertijd van de goederen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te houden, zonder deswege schadeplichtig te zijn.

8.2  Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van Trital Safety onafhankelijke omstandigheid - al dan niet voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst - die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Hieronder is in ieder geval te verstaan oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, boycot, werkstaking of uitsluiting, brand, diefstal, verduistering, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, transportproblemen, importbeperkingen en andere overheidsvoorschriften.

9. Aansprakelijkheid

9.1  Trital Safety is niet gehouden tot vrijwaring wegens verborgen gebreken, welke voor Trital Safety niet kenbaar zijn of konden zijn. Behoudens de verplichting om de overeengekomen kwaliteit te leveren is Trital Safety niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook kosten en interessen daaronder gerekend.

9.2  Trital Safety is evenmin aansprakelijk voor schade aan derden, welke wordt veroorzaakt of is ontstaan in verband met de goederen die door Trital Safety aan de koper zijn geleverd. De koper verplicht zich Trital Safety te vrijwaren voor alle aanspraken, welke door derden tegen Trital Safety worden ingesteld, alsmede de schade te vergoeden, welke mocht ontstaan naar aanleiding van die aanspraken.

9.3  De door Trital Safety verstrekte adviezen terzake van de keuze uit en het gebruik of de toepassing van de handelsgoederen van Trital Safety geschieden vrijblijvend en voor risico van de koper.

9.4  Het verlenen van eventuele garantie of uitvoeren van herlevering, voorzover hierop geldig aanspraak gemaakt kan worden, geldt als enige en algehele schadevergoeding.

9.5  Mocht Trital Safety niettegenstaande dit artikel in rechte aansprakelijk blijken te zijn voor tekortkomingen van de overeenkomst of voor het veroorzaken van schade, dan geldt de op desbetreffende goederen betrekking hebbende koopsom in alle gevallen als het maximum, waarvoor Trital Safety tot betaling gehouden kan worden.

9.6  Trital Safety is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, welke aan haar opzet of grove schuld te wijten is, tot het bedrag waarvoor Trital Safety is verzekerd krachtens een verzekering die gebruikelijk is in de branche.

9.7  Behoudens bepalingen van dwingend recht terzake van (product-)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Trital Safety niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, aan personen, welke wordt veroorzaakt of is ontstaan in verband met metingen en dergelijke in of aan het lichaam.

9.8  Trital Safety is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door:

  • onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
  • onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen.

10. Geschillen

10.1  Op deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten van Trital Safety is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2  Uitgesloten van toepassing worden de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, alsmede de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.

10.3  Alle geschillen, welke door Trital Safety of door de koper als zodanig worden beschouwd, kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantongerechten.

Stuur ons een bericht en wij reageren zo snel mogelijk!

The Safety People

Sinds 1986 zijn wij totaalleverancier van veiligheids-producten, en zit min of meer in ons DNA verweven. Wij realiseren ons dat veiligheid een ruim begrip is en voeren daarom meer dan 54.986 artikelen die onze gebruikers van top tot teen doen beschermen. © 2020 TRITAL Safety BV

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice. Om direct iemand te spreken bel ons op 010-2955955

Mis niks!

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe producten en/of aanbiedingen? Meld je dan hier aan!